Процедура за избор на изпълнители

Процедура за избор на изпълнителиПроцедура за избор на изпълнители

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА" ПО ЧЛ. 50, АЛ. 1 ОТ ЗУСЕСИФ

 

Описание на предмета на процедурата:

 

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0927-C01: Инсталация за дозиране на окалина – 1 бр.”

 

24/11/2016 Протокол от дейността на оценители, назначени със Заповед/Решение №3/24.10.2016

Данните се намират в прикачен файл: Протокол

 

  Документи

 Протокол

« назад