Р Е Ш Е Н И Е № 2/24.10.2016 г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

Р Е Ш Е Н И Е № 2/24.10.2016 г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнителР Е Ш Е Н И Е № 2/24.10.2016 г. За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет прекратявам обособена позиция 10  от публична покана за избор на изпълнител с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по Договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0927-C01” в единадесет обособени позиции.

Приложение: Р Е Ш Е Н И Е № 2/24.10.2016 г. Решение № 2 / 24.10.2016

« назад