Процедура за избор на изпълнители

Процедура за избор на изпълнителиПроцедура за избор на изпълнители

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА" ПО ЧЛ. 50, АЛ. 1 ОТ ЗУСЕСИФ

Описание на предмета на процедурата:

 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване в единадесет обособени позиции, както следва:

1. Електромагнитен разходомер за измерване на разхода на хипохлорит – 1 бр.

2. Електромагнитен разходомер за измерване разхода на сярна киселина – 1 бр.

3. Електромагнитен разходомер за измерване разхода на ферихлорид – 2 бр.

4. Ултразвуков нивомер – 5 бр.

5. Генератор за пара нафтова горелка – 1 бр.

6. Пластинчат топлообменник – 2 бр.

7. Пластмасови резервоари – 10 бр.

8. Помпа с двигател 3kW и вградено честотно управление – 4 бр.

9. Реактор за феро- ферисулфат – 1 бр.

10. Инсталация за дозиране на окалина – 1 бр.

11. Филтър преса – 1 бр.

 

Документацията за участие се намира в прикачен файл: Документи

Срок за подаване на оферти:  04/08/2016 Час: 00:00

01/09/2016 Протокол от дейността на оценители, назначени със Заповед/Решение №2/27.07.2016

Данните се намират в прикачен файл: Протокол Документи

 Протокол

« назад