Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в „Континвест” ООД

Във връзка с изпълнението на договор № 3TMM-02-37/20.10.2011 за изпълнение на проект № BG161PO003-2.1.11-0078 с наименование: Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в „Континвест” ООД, сключихме следния договор за доставка на оборудване:

Договор № BG161ЗРО003-2.1.11/ЗТММ-02-37/20.10.2011/Su10/12.10.2012 с "Тапфло" ЕООД.


« назад